வணக்கம்!... குக்தமிழ் வரவேற்கின்றது.... இதுவொரு சமையல்கூடம். உலகலாவிய ரீதியில் உணவுகளும் அவை தயாரிக்கும் முறைகளையும் அவற்றில் பாவிக்கப்பட்ட பொருட்களின் விபரணங்களாக விரிந்து செல்லக்கூடியதாக இருக்கும்.
குக்தமிழ்.கொம் தற்போதுதான் பிறந்துள்ளது. இனிவரும்காலங்களில் தமிழில் வேறு ஒரு பரிணாம சமையல்கூடமாக உங்கள்முன் மலரவிருக்கிறது!!!!!!!

*உணவு

உலகத்தில் வாழும் எந்தவொரு உயிரினங்களிற்கோ அல்லது தாவரங்களிற்கோ

*நூடில்ஸ் Pasta

எங்கள் நாட்டில் நூடில்ஸ் என்றால் ஒரு உறுண்டையான நீட்டாக இருக்கும்.